Mevzuat
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 58 İNCİ MADDESİNE GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (*)

Kapsam ve Dayanak

Madde 1-Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 05/07/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2. maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2-Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır.

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

b) Her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,.

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit tetkik, tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve benzeri hizmetler yapmak,

d) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması ve pazarlamasını yapmak,

Bu yönetmelik ile kurulan Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretimi ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

Madde 3-Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, Dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye Limiti

Madde 4-Döner Sermaye İşletmesinin Sermaye Limiti 15.043.500.000.- (Onbeşmilyarkırküçmilyonbeşyüzbin) TL’dır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 5-
a) 27.04.1983 tarih ve 18384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

b) 04.05.1985 tarih ve 18744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 06.08.1996 tarih ve 22719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği, 31. 08.1997 tarih ve 23096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği.

c) 09.02.1989 tarih ve 20075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

d) 16.06.1990 tarih ve 20550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

e) 07.11.1990 tarih ve 20668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 30.12.1991 tarih ve 21097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği,

f) 29.12.1992 tarih ve 21450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

g) 22.10.1994 tarih ve 22089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

h) 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde1-Akdeniz Üniversitesindeki mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredilir.

Geçici Madde2-Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklere göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde6-Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde7-Bu Yönetmelik hükümleri Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

29.01.1999 tarih ve 01/08 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

(*) 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Linklerimiz

Misyon

Yasal mevzuatlar çerçevesinde döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üretebilen ve elde edilecek kaynakları en verimli şekilde kullanabilen örnek bir Döner Sermaye İşletmesi olmak faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Kanun ve mevzuatlara hakim, kaliteli, güvenilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalara yansıtabilmek. Hizmetleri kaliteli, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0242 227 4400-1380
Tel: